REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W SYSTEMIE e-REMIZA (wersja 2.01)

obowiązujący do dnia 25.05.2018

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej w ramach Systemu E-REMIZA, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych lub odpowiednio innych informacji o jego użytkownikach; i w umowach zawartych przez Abakus, stanowi – stosownie do treści nawiązywanych na ich podstawie stosunków prawnych – nieodłączny ich element.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 • E-REMIZA, System E-REMIZA, System – platforma informatyczna dedykowana dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i przeznaczona do zarządzania wybranymi danymi zawartymi w systemie e-remiza. Platforma ta funkcjonuje w oparciu o środowisko internetowe;
 • Cennik – załącznik do Regulaminu, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w Systemie E-REMIZA, informacje dotyczące wysokości i warunków odpłatności za Usługi;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego; treść Regulaminu dostępna jest do pobrania w formie pliku PDF pod adresem http://www.e-remiza.pl/index.php/regulamin/ ;
 • Siła wyższa – zdarzenia losowe, których wystąpienie nie jest w żaden sposób zależne od Usługodawcy lub Usługobiorcy, których przewidzenie było dla nich niemożliwe tj. klęska żywiołowa, pożar, zalanie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne o intensywności przekraczającej zjawiska zwykle występujące w danym miejscu i czasie;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na świadczenie Usług w ramach Systemu E-REMIZA;
 • Usługa – każda usługa świadczona w ramach systemu E-REMIZA, w tym drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • Usługodawca, Abakus – Spółka Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Działowej 8a, 43-300 Bielsko-Biała; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000205103; NIP: 547-200-12-22, numer REGON: 072903418, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e-mail: info@abakus.net.pl;
 • Usługobiorca – jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiadająca osobowość prawną, jednostka administracji samorządowej lub państwowej w określonym powiecie, która korzysta z Usług w ramach Systemu E-REMIZA w oparciu o Umowę. Usługobiorca w ramach swojej Umowy uzyskuje od Usługodawcy dostęp dla Użytkowników OSP do danych zawartych w systemie e-remiza dla zamówionej ilości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • Użytkownik OSP – osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Systemu E-REMIZA, która uzyskała dostęp do danych Systemu w zakresie informacji dla konkretnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Okres testowy – okres czasu w którym możliwe jest korzystanie z Systemu bez potrzeby zawierania pisemnej Umowy na świadczenie usług w systemie e-remiza;
 • Grupa testowa – zamknięta grupa użytkowników Systemu, która ma dostęp do najnowszych funkcji i opcji systemu. Jej zadaniem jest testowanie Systemu oraz zgłaszanie uwag i propozycji zmian;
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zawierający Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu „e – Remiza”, do której znajdują bezpośrednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Zmiana w zakresie i rodzajach świadczonych Usług wymaga zmiany Regulaminu, chyba, że zmiany te nie dotyczą spraw wskazanych w Regulaminie, a zwłaszcza szczegółów technicznych świadczonych Usług.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń”.

 

2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy poprzez System E-REMIZA następujących Usług:
  1. udostępnianie aplikacji internetowej umożliwiającej zdalny dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) jednostki danego Użytkownika OSP w systemie „e-Remiza” w sieci Internet;
  2. tworzenie i zarządzanie zasobami informacyjnymi bazy danych z jednostki OSP;
  3. udostępnianie aplikacji mobilnej umożliwiającej z telefonów komórkowych typu smartfon lub tabletów dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) jednostki danego Użytkownika OSP w systemie e-Remiza, z zastrzeżeniem ust. 4 ppkt 2 i 11 oraz obsługę alarmów;
  4. udostępnienie aplikacji internetowej o nazwie Tablica Gotowości Bojowej umożliwiającej zdalny dostęp do zagregowanych informacji zarejestrowanych w systemie e-Remiza;
  5. alarmowanie zarejestrowanych w systemie e-Remiza członków jednostek OSP (Użytkowników OSP), po uzyskania zgody na przesyłanie informacji alarmowej od właściwej terytorialnie Komendy Państwowej Straży Pożarnej; alarmowanie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu realizowane jest na dwa sposoby, a to poprzez:
   1. przesyłanie informacji o zdarzeniu do telefonów typu smartfon lub tabletów wykorzystywanych w ramach działalności Usługobiorcy lub  Użytkowników OSP;
   2. dzwonienie na pozostałe telefony zarejestrowane w Systemie;
  6. wsparcie techniczne Usługobiorcy i Użytkowników OSP w zakresie wykorzystywanego w ramach Systemu e – Remiza – oprogramowania;
  7. udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji służących do obsługi Systemu „e-Remiza” przez Użytkowników OSP wymienionych w §1 ust. 2 każdej Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „e – Remiza”, przez czas jej trwania, bez prawa do udzielenia sublicencji – na następujących polach eksploatacji: wykorzystanie Systemu w działalności Użytkowników OSP zgodnie z jej przeznaczeniem, organizowanie przez Użytkowników OSP wewnętrznych, tj. w ramach oznaczonej jednostki, szkoleń połączonych z wyświetlaniem aplikacji w ramach prezentacji, wydruk danych, utrwalanie danych pochodzących z Systemu, wykorzystanie w ramach statystyk, umieszczenie informacji o korzystaniu z Systemu na stronie internetowej Usługobiorcy lub Użytkowników OSP.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane według następujących zasad:
  1. System e-Remiza z którego korzysta Usługobiorca lub poszczególne osoby z OSP (Użytkownicy OSP) dostępny jest na serwerze internetowym znajdującym się pod adresem https://www.e-remiza.pl/;
  2. Usługodawca udziela dostępu do Systemu „e-Remiza” przy pomocy którego Usługobiorca lub Użytkownik OSP mogą zarządzać zasobami informacyjnymi (bazą danych) swojej jednostki;
  3. Zakres przetwarzanych danych w systemie e-Remiza, do jakich Usługobiorca lub Użytkownik OSP ma dostęp przy pomocy Systemu „e-Remiza”, określany jest samodzielnie przez Administratora wyznaczonego przez Usługobiorcę;
  4. Usługodawca, poprzez swoich pracowników będzie udzielał Usługobiorcy lub osobom reprezentującym jednostki OSP (Użytkownikom OSP) wymienione w §1 ust. 2 każdej Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „e – Remiza” – konsultacji z zakresu użytkowania Systemu „e-Remiza” w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00 wyłącznie w ramach działania swojej infolinii pod nr tel. 338193925.
 3. Zgłoszenia awarii oprogramowania niezbędnego do wykorzystywania w ramach funkcjonowania Systemu „e-Remiza” przyjmowane będą przez Usługodawcę całodobowo pod jego adresem e-mail: serwis@abakus.net.pl, przy czym czas w jakim Usługodawca powinien zareagować na każdorazowe zgłoszenie wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
 4. Korzystanie z Usług w Systemie „e-Remiza” wymaga spełnienia następujących warunków:
  1. Dostęp do Systemu e-Remiza przez zalogowanie w witrynie https://e-remiza.pl/OSP.UI.SSO/logowanie możliwy jest z komputera posiadającego połączenie z siecią Internet;
  2. Dla prawidłowego działania Systemu „e-Remiza” w sposób opisany w pkt 1 powyżej wymagane jest posługiwanie się przez Użytkownika OSP każdorazowo najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych, tj.: Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Chrome lub Safari oraz systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 i wyższej w przypadku aplikacji mobilnej;
  3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Systemu „e – Remiza” jest udzielenie Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do tego Systemu po uprzednim zawarciu Umowy;
  4. Korzystający z Systemu „e-Remiza” Użytkownik OSP zobowiązany jest do wprowadzania w Systemie wyłącznie takich danych, na jakie pisemną zgodę wyraził wobec niego właściwy Administrator wyznaczony przez Usługobiorcę. Usługobiorca zapewnia, że wprowadzane dane będą zgodne z prawdą i stanem faktycznym;
  5. Uzyskanie dostępu do Systemu „e-Remiza”, polega na udzieleniu Usługobiorcy przez Usługodawcę loginu (adresu e-mail) oraz hasła, które należy wprowadzać każdorazowo po jego uruchomieniu;
  6. Login Użytkownika OSP stanowi jego unikalną nazwę, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację w Systemie „e-Remiza”. Login jest jednocześnie adresem e-mail korespondencyjnym Użytkownika OSP;
  7. Hasło Użytkownika OSP jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
  8. Hasło musi spełniać zasady, przyjętej pomiędzy Stronami, polityki bezpieczeństwa – tzn. musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę;
  9. Użytkownicy OSP zobowiązani są do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i ingerencji osób do tego nieupoważnionych w funkcjonowanie Systemu „e- Remiza”, Usługodawca zwolniony zostaje z przyjętych obowiązków w zakresie konsultacji i serwisu Systemu. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z ewentualnym świadczeniem swoich usług będących wynikiem ingerencji w funkcjonowanie Systemu przez osoby do tego nieupoważnione (naprawy, konsultacje, dojazdy, itd.), każdorazowo ponosi Usługobiorca;
  10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkowników OSP haseł lub identyfikatorów osobom nieupoważnionym;
  11. Do wykorzystywania aplikacji mobilnej Systemu „e-Remiza” konieczne jest zapewnienie przez Użytkowników OSP:
   1. Tabletu lub telefonu komórkowego typu smartfon działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 4.1 i wyższej wyposażonego w moduł GPS oraz aparat fotograficzny;
   2. Abonamentu telefonicznego do w/w telefonu typu smartfon lub tabletu, posiadającego aktywną usługę transmisji danych z minimalnym limitem min. 100 (sto) Megabajtów (MB) na miesiąc.
 1. Czynności wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników OSP, uważa się za świadczone w równym stopniu na rzecz Usługobiorcy.

 3. Okres testowy i grupa testowa

 1. W celu promowania Systemu e-remiza Usługodawca przewiduje możliwość korzystania z Systemu w ramach „okresu testowego” oraz „grupy testowej”.
 2. Użytkownik okresu testowego i grupy testowej nie ponosi opłat z tytułu korzystania z Systemu. Użytkownik „okresu testowego” i „grupy testowej” zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu w pełnym zakresie.

4. Obowiązki Stron Umowy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić Usługodawcy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, zapewniających właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy zapisów Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „e – Remiza” obowiązującej pomiędzy nimi
  z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy ich ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania awarii Systemu „e-Remiza” związanych z alarmowaniem osób, w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia otrzymania ich zgłoszenia. W przypadku gdy awarię Systemu będzie charakteryzował – z przyczyn od Usługodawcy niezależnych – taki stopień skomplikowania, że Usługodawca nie będzie miał technicznych możliwości usunięcia jej w czasie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie poinformuje zgłaszającego awarię Usługobiorcę lub zgłaszającego awarię Użytkownika OSP o wystąpieniu takiej okoliczności i oznaczy czas, w jakim taka awaria zostanie usunięta. W takiej sytuacji Postanowienie 9 ust. 2 Regulaminu nie ma zastosowania.
 4. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od Usługobiorcy w trakcie realizacji zawartej pomiędzy nimi Umowy zgodnie z Postanowieniem 7 Regulaminu.
 5. Usługodawca uzależnia zrealizowanie swoich zobowiązań od należytego wykonania obowiązków przyjętych przez Usługobiorcę w treści Umowy lub Regulaminu (jako elementu tej Umowy), a nadto:
  1. Wykorzystania Systemu „e-Remiza” zgodnie z udostępnioną dokumentacją i instrukcjami obsługi;
  2. Przekazywaniu Usługodawcy wszelkich informacji o nieprawidłowościach w działaniu Systemu „e-Remiza”;
  3. Niepodejmowaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócania lub uszkodzenia Systemu e-Remiza.
 6. Za działania i zaniechania Użytkowników OSP, Usługobiorca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

 

5. Odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca dołoży starań, by świadczyć swe usługi zgodnie z zasadami profesjonalnego świadczenia usług drogą elektroniczną i z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności z tytułu trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usług oraz z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług w następujących okolicznościach:
  1. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
  2. z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub Użytkowników OSP;
  3. z przyczyn leżących po stronie osób i podmiotów trzecich za pomocą których Usługa jest świadczona, a którzy zostali Usługodawcy wskazani przez Usługobiorcę;
  4. z powodu nieprawidłowego, tj. nieodpowiadającego zobowiązaniom przyjętym w Umowie lub Regulaminie oraz wbrew wskazaniom pochodzącym od Usługodawcy – wykorzystania świadczonej usługi przez Usługobiorcę lub Użytkowników OSP;
  5. z powodu rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy lub Regulaminu.
 3. Usługobiorca przyjmuje również do wiadomości oraz akceptuje, że:
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki działań lub zaniechań służbowych Usługobiorcy lub Użytkowników OSP prowadzonych z wykorzystaniem w jej ramach Systemu „e – Remiza”;
  2. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań aby minimalizować czas związany z niedostępnością Systemu e-Remiza;
  3. Każdorazowo w przypadku planowanych przerw Usługodawca będzie z wyprzedzeniem informował o tym fakcie Usługobiorcę lub Użytkowników OSP poprzez wiadomość wysyłaną poprzez CZAT w aplikacji mobilnej oraz na adres email Administratora podany podczas rejestracji Usługobiorcy i wskazanego Użytkownika OSP w Systemie.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy za szkody wyrządzone z wyłącznej winy Usługodawcy aktualizująca się w przypadku nie występowania przesłanek negatywnych, o których mowa w ust 2 i 3 powyżej, ograniczona jest do łącznej wysokości wynagrodzenia podstawowego netto za korzystanie z Systemu „e-Remiza”, określonego w Umowie o świadczenie usług w ramach Systemu „e – Remiza”.

6. Ochrona danych Użytkownika OSP

 1. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę danych wprowadzanych przez Usługobiorcę lub Użytkownika OSP.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik OSP nie może, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, wprowadzać do Systemu jakichkolwiek treści bezprawnych oraz nieprawdziwych.
 3. Usługobiorca i Użytkownik OSP mają prawo wglądu i zmiany wprowadzanych przez siebie do Systemu „e-Remiza” danych, w tym danych osobowych, a także usuwania ich w zakresie, który nie uniemożliwia świadczenia Usług lub rozliczenia świadczenia Usług.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych Użytkowników OSP osobom trzecim bez wiedzy i ich pisemnej zgody; postanowienie to nie dotyczy danych zanonimizowanych, przetwarzanych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz danych udostępnianych na zarządzenie odpowiednich organów państwowych.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm. – zwanej dalej Ustawą) Usługobiorca działający jako Administrator Danych Osobowych powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 2. Usługodawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie wynikającym z Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „e – Remiza” i Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.
 4. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osób posiadających upoważnienie;
  3. zapewnienia nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych;
  4. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych;
  5. niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych nie jest już uzasadnione wykonywaniem Umowy.
 5. Udostępnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika OSP wskazanych w Systemie E-REMIZA danych osobowych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia Usług.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych teleadresowych koniecznych m.in. do wystawiania faktur, doręczeń i zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem domniemania skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 7. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkowników OSP niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika OSP do Systemu, przy czym podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe, w szczególności danych identyfikujących Usługobiorcę lub Użytkownika OSP oraz umożliwiających świadczenie i rozliczanych Usług.
 9. W celu realizacji Umowy i Regulaminu Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 10. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika OSP z Systemu w sposób niezgodny z prawem, Umową lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy lub Użytkownika OSP.
 11. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika OSP z Usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego postanowienia;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

 

8. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „e – Remiza”

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu e-Remiza w każdym czasie, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „e-Remiza” przez Usługobiorcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu „e-Remiza” bez podania przyczyn, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wyłącza się w tym wypadku ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Usługodawcy względem Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu „e-Remiza” w każdym czasie bez obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn – z chwilą stwierdzenia, że:
  1. Usługobiorca lub Użytkownik OSP rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu mimo uprzedniego wezwania Usługobiorcy przez Usługodawcę do usunięcia tych naruszeń i wyznaczanie w tym celu odpowiedniego terminu;
  2. Usługobiorca lub Użytkownik OSP korzysta z Usług niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  3. Usługobiorca lub Użytkownik OSP wprowadza do Systemu e-Remiza treści sprzeczne z prawem, bądź nieprawdziwe;
  4. Usługobiorca lub Użytkownik OSP działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców.
 4. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „e-Remiza” przez Usługodawcę, dla swej skuteczności, musi być złożone Usługobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Kary umowne

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w formie kar umownych.
 2. Usługobiorca może dochodzić od Usługodawcy kary umownej w razie wystąpienia niedostępności Systemu „e-Remiza” jednocześnie dla wszystkich jednostek OSP których dotyczy konkretna Umowa o świadczenie usług w ramach Systemu e – Remiza, przy czym owa niedostępność musi być wynikiem wyłącznej winy Usługodawcy – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia podstawowego netto Usługodawcy, o jakim mowa w Umowie, za każdy dzień takiej jednoczesnej niedostępności, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż suma kar umownych z tytułu wystąpienia zdarzenia o którym mowa w niniejszym postanowieniu nie może przekroczyć ogółem 50% wartości wynagrodzenia podstawowego netto  Usługodawcy, o jakim mowa w Umowie. Niedostępność, o której mowa w niniejszym postanowieniu nie obejmuje planowanej przerwy w funkcjonowaniu Systemu „e – Remiza”.

 

10. Cookies

 1. Podczas korzystania z Systemu „e-Remiza” w urządzeniach Usługobiorcy i pozostałych Użytkowników zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies (tzw. „ciasteczka”), co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje dodatkowo, że:
  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny identyfikator.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron Systemu „e-Remiza” do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Systemu;
   2. rozpoznawania urządzenia Użytkownika;
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Systemu „e-Remiza” w celu umożliwienia ulepszania ich struktury i zawartości;
   4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. dostarczania Użytkownikowi treści marketingowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
  3. W Systemie „e-Remiza” stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Systemu „e-Remiza”;
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania;
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
   4. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Systemu „e-Remiza”;
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu , w tym w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu stron internetowych Systemu „e-Remiza”.
  4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Systemu „e-Remiza” może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Usługodawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług w ramach Systemu „e-Remiza”. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Systemie „e-Remiza” z zastrzeżeniem tych stron, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Przez korzystanie z Systemu „e-Remiza” Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. O przechowywaniu plików Cookies Użytkownik jest informowany na stronie głównej witryny pod adresem e-remiza.pl.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania.
 2. Usługobiorca Systemu E-REMIZA jest informowany o zmianach Regulaminu pocztą elektroniczną i ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem jako wiążących postanowień Regulaminu o zmienionej treści.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Usługobiorca przesyła pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-remiza.pl bądź listownie na adres Usługodawcy: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., ul. Działowa 8a, 43 – 300 Bielsko – Biała.
 4. Złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Usługobiorcę Umowy z Usługodawcą i następuje na zasadach określonych w Postanowieniu 8 ust. 1 Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu niestanowiące Reklamacji Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@e-remiza.pl.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.03.2017 roku.
 7. Wersja 2.01

 

v.2.01 – obowiązująca do dnia 25.05.2018